Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Met hulp van Aafje B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag die je telefonisch of via onze website heeft gedaan en door ons in behandeling is genomen.

Artikel 1         Betekenissen

 1. MHVA: Met hulp van Aafje B.V.
 2. Dienstverlener: leverancier en DAH
 3. Leverancier: Een zzp’er die via MHVA zijn diensten aanbiedt.
 4. DAH: een natuurlijk persoon, niet zijnde een bedrijf of overheidsinstantie, die onder de regeling dienstverlening aan huis diensten verleent via MHVA.
 5. Regeling dienstverlening aan huis: de klant laat huishoudelijke werk doen in en om het huis, door een DAH voor minder dan 4 dagen per week.
 6. Platform: www.methulpvanaafje.nl

Artikel 2         Diensten MHVA

 1. MHVA faciliteert via het platform en haar geautomatiseerde zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht tussen de klant en dienstverlener. In dit verband treedt MHVA op als gevolmachtigd vertegenwoordiger.
 2. Voordat een dienstverlener bij de klant thuis komt, stelt MHVA vast dat de dienstverlener over de volgende documenten beschikt:
  1. een leverancier dient te bezitten: een geldige inschrijving kvk, identiteitskaart of paspoort en aansprakelijkheidsverzekering.
  2. een DAH dient te bezitten: een VOG, een geldige identiteitskaart of paspoort en aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Klanten kunnen bij Aafje een lidmaatschap afsluiten. Klanten kunnen genieten van een korting die is bepaald door de Leverancier. De vergoeding voor lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd.

Artikel 3         Aanvraag

 1. Het plaatsen van een aanvraag via MHVA houdt in dat wordt verzocht om in contact te komen met een dienstverlener die op de door de klant gewenste dag(en) en/of tijdstippen bepaalde werkzaamheden kan verrichten.
 2. De klant plaatst een rechtsgeldig aanbod door een aanvraag te doen via het platform van MHVA. De klant stemt in met de algemene voorwaarden door de aanvraag te plaatsen.
 3. Na de aanvraag stuurt MHVA de klant een ontvangstbevestiging en spant MHVA zich in om de klant in contact te brengen met een dienstverlener.  
 4. De dienstverlener maakt vervolgens zelf de afspraak met de klant en aanvaard daarmee het aanbod van de klant.

Artikel 4         Overeenkomst van opdracht

 1. Zodra de dienstverlener het aanbod heeft aanvaard van de klant ontstaat een overeenkomst van opdracht.
 2. De werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst bestaan uit de door de klant via MHVA geboekte en door dienstverlener geaccepteerde werkzaamheden.
 3. Binnen de vergoeding, genoemd in de overeenkomst van opdracht (schoonmaakovereenkomst), is 8% wettelijk vakantiegeld opgenomen en eventuele kosten bij ziekte.
 4. De dienstverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van MHVA. Dienstverlener voert de overeenkomst uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de algemene voorwaarden/overeenkomst.
 5. De klant zorgt voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen aanwezig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning van waar de dienstverlening plaatsvindt.
 6. Vraagt de klant om de gemaksdienst huishoudelijke hulp, dan dient de klant te zorgen voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.
 7. De diensten van de dienstverlener gelden als geaccepteerd wanneer de klant niet onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na de afronding van de werkzaamheden een tekortkoming in de nakoming aan de dienstverlener of MHVA heeft gemeld.
 8. Een afwijking van de overeengekomen duur van de dienstverlening meldt de dienstverlener onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur aan MHVA.

Artikel 5         Facturatie en betaling

 1. MHVA stuurt na afloop van de dienstverlening in naam, voor rekening en opdracht van de dienstverlener via elektronische weg een factuur aan de klant. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de door MHVA aangegeven bankrekening te zijn bijgeschreven.

MHVA neemt namens de dienstverlener de betaling in ontvangst en betaalt deze door aan de dienstverlener. 

Artikel 6        Annulering en opzegging

 1. Een annulering door de klant van de aangevraagde dienst is tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld om een ander termijn of dienstverlener te kiezen of om volledig afstand te doen van de aanvraag. De klant dient de dienstverlener zelf te contacten om de afspraak te annuleren.
 2. In het geval dat de klant herhaling van de dienstverlening heeft geboekt, kan de klant de overeenkomst tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

Artikel 7         Aansprakelijkheid

 1. MHVA is geen partij binnen de overeenkomsten tussen klant en dienstverlener en daarmee in zijn geheel niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of klachten tussen klant en dienstverlener.
 2. Dienstverlener voert de door de klant geboekte werkzaamheden naar beste vermogen uit en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens de klant en derden. Mocht de klant schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is dienstverlener jegens de klant echter slechts aansprakelijk voor de schade die de klant daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van dienstverlener. Een eventuele aansprakelijkheid van dienstverlener jegens de klant en/of derden voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dienstverlener gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald.

Artikel 8         Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

 1. Met betrekking tot deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
 3. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de klant de reguliere rechtsgang open.

Zoek een dienst

Bent u op zoek naar een specifieke dienst of wilt u het hele dienstaanbod bekijken? Op deze pagina leest u hoe u gebruik kunt maken van onze gemaksdiensten aan huis.

Zoek een dienst

Lever een dienst

Bent u zelfstandig en levert u diensten die aansluiten op ons dienstenaanbod? Bent u bereid om onze klanten dat extra gemak aan huis te bieden zoals wij dat beloven? 

Lever een dienst

Korting Allemaal Aafje

Vaste klanten verdienen voordeel! Bent u nog geen lid van Allemaal Aafje ? Vraag deze dan nu aan. Bij elke dienst ziet u direct wat uw voordeel is.                                                     

Allemaal Aafje

0Vergelijk dienstverleners

Wij gebruiken cookies. Melding sluiten